หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  

 
 
 นโยบายความเป็นส่วนตัว และการสงวนลิขสิทธิ์


บริษัท จ็อบ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบพระคุณผู้สมัครงานและบริษัทสมาชิกที่ลงประกาศงาน(“ท่าน”) ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน www.jobpub.com (“เว็บไซต์”) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อตกลงของการให้บริการ ของบริษัทและเว็บไซต์ (“เรา”) ท่านควรจะอ่านเงื่อนไขในการให้บริการอย่างละเอียด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Privacy notes)

          บริษัทและเว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้เว็บไซต์จ็อบผับทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด
          ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทและเว็บไซต์ ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  บริษัทและเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

บริษัทและเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
1.ข้อมูลของผู้สมัครงานจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทสมาชิกที่ลงประกาศงานในกรณีที่บริษัทสมาชิกใช้สิทธิในการค้นหาผู้สมัครงานในระยะเวลาการเป็นสมาชิก
2.ข้อมูลการประกาศงานของบริษัทสมาชิก จะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สมัครงานที่หางานผ่านเว็บไซต์ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

          บริษัทขอแจ้งให้ท่านและผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว
          หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2019 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.