เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ระบบควบคุมการทรงตัว
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 24 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 27 อัตรารับ

1. ผู้ดูแลปรับภูมิทัศน์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูเเลรักษาต้นไม้ /รดน้ำ/พรวนดิน/ใส่ปุ๋ยเร่งใบ เร่งดอก จัดตกแต่งความสวยงามสม่ำเสมอ
2.กำจัดวัชพืช ฉีดยาป้องกันและกำจัดโรและแมลง
3.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ให้ต้นไม้มีมีความสูง ตามมาตรฐาน
4.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆโรงงาน
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
2. วิศวกรซ่อมบำรุง

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยประสานงานกับหัวหน้ากะแผนกผลิต หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ตรวจสอบและผู้จัดการโรงงาน
2. ตรวจสอบควบคุมและตรวจรับงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. ควบคุมการทำงานของแผนกและให้คำปรึกษากับพนักงานในแผนก ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในแผนก
4. วางแผนและจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM), ทบทวนแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การดำเนินงานโครงการต่างๆ
5. กระจายงานเอกสาร PM ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดเก็บเอกสารและทำประวัติงาน PM
6. จัดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งในโรงงานและสำนักงาน
7. จัดให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องตามแผน
8. ควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานไฟฟ้าและเครื่องกล
9. ให้คำปรึกษากับพนักงานในแผนก ในการบริหารงาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในแผนกซ่อมบำรุง
10. มีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. มีอำนาจในการเสนอให้ย้ายแผนก พิจารณาพักงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
12. วางแผนร่วมกับทางแผนกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และสโตร์ เรื่อง การทำ Stock spare part ต่างๆ
13. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร, ทะเบียนเครื่องมือวัด และดูแลเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ
14. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง จป.ระดับหัวหน้างานในโรงงาน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
3. พนักงานบัญชี FFB และรับทั่วไป

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การรับซื้อผลปาล์มสดแต่ละวัน
2. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ในการบันทึกราคารับซื้อปาล์มประจำวัน
3. บันทึกบัญชี การรับซื้อผลปาล์มประจำวัน
4. จัดทำรายงานสรุปการรับซื้อผลปาล์มสดประจำวันให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้ผลปาล์ม พร้อมเอกสารแนบจามรอบการจ่ายเงินของบริษัท
6. จัดทำรายงานสรุปการรับซื้อผลปาล์มสด และเชื่อประจำเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำและตรวจสอบรายงาน Stock ผลปาล์มสดประจำวัน
8. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย ค่าใช้จ่าย ซื้อผลปาล์มสด
9. จัดทำภงด.3, 53 ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลปาล์ม
10. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ เงินมัดจำ และรายการรับทั่วไป
11. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
12. จัดทำเอกสารเข้าแฟ้มให้ถูกต้องและเรียบร้อย
13. เช็ค Statement ทุกๆ สิ้นเดือน
14. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. ตรวจสอบ Stock พัสดุ, เครื่องมือและอุปกรณ์
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
4. พนักงานบัญชีลาน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจสอบข้อมูลและเก็บยอด น้ำหนัก ราคา ยอดเงินซื้อในแต่ล่ะวันของลานเท
ติดต่อพนักงานลานแก้ไขยอดที่ผิดพลาด
พิมพ์ตารางวันซื้อและรายงานชั่งน้ำหนัก
บันทึกข้อมูลด้านซื้อขายของลานเท รับเข่าโรงงานและตัดน้ำหนักสูญหาย ลงในโปรแกรม Express
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
5. พนักงานควบคุมบอยเลย์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
6. พนักงานสโตร์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน
นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
7. พนักงานบัญชีพัสดุและจ่ายทั่วไป

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รับเอกสารใบวางบิลจาก Supplier
รับวัสดุ-อุปกรณ์ จาก Supplier ที่เข้ามาส่งพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และรายการของการรับ-จ่ายพัสดุประจำวัน
จัดทำสต๊อกการ์ดงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อควบคุมความถูกต้องในการจ่ายเงิน
จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ
จัดทำเอกสารจ่าย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ทุกสัปดาห์
บันทึกและจัดทำใบสำคัญจ่ายพัสดุ จ่ายทั่วไปลงในโปรแกรมบัญชี
ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป ลงในโปรแกรมบัญชี
จัดพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ม ภงด.3 และภงด.53 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
จัดทำบันทึกบัญชีใบเบิกพัสดุของแต่ละแผนกในโปรแกรมบัญชี
จัดทำเอกสารจ่าย, เอกสารทั่วไปเข้าแฟ้มเอกสรให้ถูกต้องและเรียบร้อย
จัดส่งเอกสารภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับ Supplier
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสต๊อกพัสดุ, เครื่องมือและอุปกรณ์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
8. พนักงานโลจิสติกส์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ดำเนินการตรวจเช็คสต๊อกสินค้า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ในแต่ละวัน ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อควบคุมคลังสินค้า
จัดทำบัญชีควบคุมสต๊อกสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
หลังจากได้รับแผนการส่งสินค้าจากพนักงานธุรการขายแล้ว ให้ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้า
ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้า
ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามแผนการส่งมอบและทันตามที่กรรมการผู้จัดการสั่งการ
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานธุรการขายในวันส่งสอบสินค้า
ตรวจเช็คยอดสินค้าที่ส่งมอบแล้วและยอดคงค้างแต่ละชนิดของสินค้าพร้อมกับแผนกขายเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกบัญชีในการสุ่มตรวจเช็คสต็อกตามช่วยระยะเวลาที่เหมาะสม
ทำการตรวจสภาพรถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)/เมล็ดใน (PK) ก่อนรถส่งเข้ารับสินค้า
สรุปผลการตรวจสภาพรถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)/เมล็ดใน (PK) ส่งพนักงานธุรการขายทุกเดือน
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานทุกระบบ
จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มใหม่ และเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ภายในแผนก
เก็บตัวอย่างสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์จากขบวนการผลิตน้ำมันดิบ, ระบบน้ำและบอยเลอร์
วิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
9. พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจสอบราคาจากลาน และโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
ติดต่อกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการรับซื้อปาล์ม และคุณภาพปาล์ม
จัดทำประวัติลูกค้า รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง (สวน/ลานเท)
ติดตามลูกค้าให้มาส่งปาล์มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
สรรหาลูกค้าใหม่ที่ส่งผลปาล์มคุณภาพดีที่บริษัทต้องการ
จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน/เดือน เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
รายงานสภาวะการตลาด คู่แข่งและข้อมูลการรับซื้อของคู่แข่ง
รายงานสภาวะปริมาณผลปาล์มตามฤดูกาลในแต่ล่ะพื้นที่
ออกสำรวจ/ออกเยี่ยมลูกค้า และการสำรวจตลาด
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
10. พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และบ้านพักบริษัท
ดูแลและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ตรวจสอบ/ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดของระบบไฟฟ้าตามแผน
ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บันทึกผลการปฎิบัติงานทุกครั้ง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
11. พนักงานไบโอแก๊ส

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน สูงสุดถึง 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน
วางแผนการควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM: Preventive Maintenance )ในส่วนที่รับผิดชอบ
วางแผนและดำเนินงานการทำ 5ส. ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดวาล์ว ในกระบวนการผลิต
ควบคุมการจ่ายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด
ควบคุมการจ่ายแก๊สชีวภาพไปสู่เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ตรวจวัดค่า H2S, CH4, O2 และ RH ได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
เสนอแนะและดำเนินการปรับปรุงทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัท
ดำเนินการดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริษัท
ดำเนินงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
12. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง
แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดของระบบเครื่องกลตามแผนที่กำหนด
ดูแลรักษาเครื่องมือและสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
บันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มปฏิบัติงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่กำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
13. หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงงานหรือมาตรการความปลอดภัย
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกินตากและพัฒนาให้มีประสิทธิ์ภาพ
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
14. พนักงานธุรการขาย

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
15. พนักงานบัญชีลาน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบข้อมูลและเก็บยอด น้ำหนัก ราคา ยอดเงินซื้อในแต่ล่ะวันของลานเท
ติดต่อพนักงานลานแก้ไขยอดที่ผิดพลาด
พิมพ์ตารางวันซื้อและรายงานชั่งน้ำหนัก
บันทึกข้อมูลด้านซื้อขายของลานเท รับเข่าโรงงานและตัดน้ำหนักสูญหาย ลงในโปรแกรม Express
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
16. พนักงานการเงิน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินบริษัทฯ
ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
ทำเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย FFB
รับชำระหนี้และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินสด

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
17. พนักงานจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจเช็คราคาสินค้าตามใบขอซื้อ เปรียบเทียบและต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพที่เหมาะสมและทันเวลากับความต้องการของบริษัทฯ
เสนออนุมัติใบสั่งซื้อ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่ผู้ขายส่งมาให้ ร่วมกับพนักงานสโตร์
ทำการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และตรวจประเมินคุณสมบัติผู้ขาย
จัดทำประวัติผู้ขาย และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการยอมรับแล้ว
ทำการเก็บข้อมูล การประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการประจำเดือน
จัดทำรายงานตัวชี้วัดประสิทธิผลของแผนกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
18. หัวหน้าแผนกสาระสนเทศ/ต่างประเทศ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดหาข้อมูล โปรแกรมต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานเบื้องต้น
จัดหาอุปกรณ์ Computer ต่างๆเมื่อ มีการอนุมัติ
ลงโปรแกรม ต่างๆให้เหมาะสม
ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ต่างๆ
ดูแลระบบ Website,E-mail
ส่งข้อมูลระบบต่างๆ ให้กรรมการรับทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
19. พนักงานวิเคราะห์ตรวจสอบ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดทำรายงานวิเคราะห์ตรวจสอบงานโครงการภายใน/ งานโครงการภายนอก /งานซ่อม/งาน PM
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร
วิเคราะห์หาจุดบกพร่องของเครื่องจักรร่วมกับแผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือให้ได้เท่าคู่แข่ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน CIP (Continuous Improvement Process) ของฝ่ายโรงงานพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่คาดหวังเทียบกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามแผน
ตรวจสอบ KPI ของแผนกต่างๆในฝ่ายโรงงาน และวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล
นำเสนอข้อมูลงานซ่อม งาน PM และงานโครงการต่างๆในการประชุมประจำเดือน
สุ่มตรวจสอบการกรอกข้อมูลประจำวันของพนักงานฝ่ายผลิต
ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายโรงงาน

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
20. พนักงานควบคุมคุณภาพ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน เก็บตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์จากโรงสกัดน้ำมันและโรงผลิตไฟฟ้า
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่ลูกค้าหรือบริษัทกำหนด
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
ทวนสอบค่าควบคุมตาม Quality Plan ในกรณีที่ขบวนการผลิตเกิดปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ไบโอแก๊ส เพื่อลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รายงานผลการวิเคราะห์ประจำวันให้แก่ฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน และฝ่ายบริหารรับทราบ
บันทึกข้อมูลลงไปรายงานประจำเดือนทุกวัน
โหลดสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
รับข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้าเรื่องคุณภาพสินค้าและทวนสอบการผลิตกรณีคุณภาพสินค้ามีปัญหา
ร่วมประชุมวางแผนตั้งข้อสังเกต ปัญหาในกระบวนการผลิตประจำสัปดาห์
ควบคุมสต้อคสารเคมีให้เพียงพอกับความต้องการใช้ และทำการขอซื้อเมื่อถึงกำหนดเวลา
เตรียมสาร ตรวจสอบ Stock สารเคมี และอุปกรณ์

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
21. พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ควบคุมดูแลเครื่องจักรแต่ละส่วนงาน ตามประบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
22. พนักงานธุรการ/บุคคล (สวัสดิการค่าจ้าง)

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. เก็บลายนิ้วมือพนักงานที่เริ่มงานใหม่
2. ทำจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน รวมถึงการออกสลิปเงินเดือน
3. ภาษี+ประกันสังคม ( ภงด.1 ,ภงด.1ก,เอกสารภาษีหัก (50ทวิ)ของพนักงานทุกคน,) แจ้งเข้าแจ้งออก,กท20,ยื่นแบบประกันสังคม
4. จัดเก็บข้อมูลการแสกนนิ้วเข้าทำงานของพนักงานเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน + จัดทำบันทึกการขาดลามาสาย
5. ทำสถิติการขาดลามาสายของพนักงาน + รวบรวมใบลา + ส่งหัวหน้าแผนกธุรการ/บุคคลอนุมัติ+ใบ OT
6. แจ้งชื่อเข้า-ออกประกันสังคม
7. ลงบันทึก ควบคุม การนำทรัพย์สินออกนอกบริษัท ควบคุมการทำงานของ รปภ
8. จัดทำจ่ายเงินเดือนพนักงานพม่า
9. จัดเตรียมของไหว้ เตรียมสถานที่สำหรับการประชุม
10. ติดต่อขอมีบัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล และแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรของพนักงาน
11. แผนงานโครงสร้างกำลังพล+งบประมาณด้านบุคลากรประจำปี
12. ควบคุมดูแลการใช้รถของสำนักงาน/การใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท
13. ดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน ออฟฟิศ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การรักษาข้าวของเครื่องใช้ของบริษัท
14. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพักพนักงาน
15. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง ความสะอาด และความสงบเรียบร้อยภายในบริษัทฯ
16. เบิกจ่ายในระบบ Express สั่งซื้อและเช็คสต็อคอุปกรณ์สวัสดิการสำนักงาน
17. ไปรษณีย์ ลงทะเบียนในสมุดรับส่ง เบิกเงิน
18. จัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ/บุคคล
19. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
23. หัวหน้าแผนกธุรการ/บุคคล

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. วางแผนการจัดหากำลังคนเพื่อให้ได้คนตามเวลาและตรงตามที่กำหนด/สอบสัมภาษณ์ร่วมกับหัวหน้าแผนกต่างๆเพื่อคัดเลือกพนักงานของบริษัท
2. วางแผน จัดทำ เสนอการจัดทำแผน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการทำงานของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบค่าแรง เงินเดือน ของพนักงานก่อนขออนุมัติจ่าย
4. วางแผนจัดทำและนำเสนอสวัสดิการและผลตอบแทนให้กับพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้ และสรุปผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอปรับค่าแรง เงินเดือน โบนัส ให้แก่ผู้บริหารพิจารณา
5. ดูแล ควบคุม เอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัทเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันสูงสุด
6. พัฒนาประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งมีอำนาจในการเสนอให้ออกจากงาน, ลดอัตราค่าแรง, เงินเดือน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งกระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
7. ให้คำแนะนำและดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรเมื่อพบปัญหา แก้ไขปัญหาติดตามการดำเนินการของฝ่ายต่างๆให้เรียบร้อย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับนายจ้าง เมื่อมีปัญหาขัดแย้งต้องมีการยุติลงโดยเร็วตามหลักแรงงานสัมพันธ์
8. ดำเนินการควบคุมตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
9. ร่วมกิจกรรมของชุมชน/มวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานข้าราชการท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอกและชุมชน
10. ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, อุตสาหกรรม, BOI, อบต., การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและแรงงานต่างชาติ
11. ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำของพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ
12. ตรวจสอบเอกสารการส่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ เช่น ประกันสังคม สวัสดิการแรงงาน ฯลฯ
13. ตรวจสอบงานสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยและระบบบำบัดน้ำเสีย
14. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพักพนักงาน
15. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง ความสะอาด และความสงบเรียบร้อยภายในบริษัทฯ
16. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ และบุคคลภายนอก
17. ดูแลและควบคุม การจัดซื้อพัสดุของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
24. พนักงานธุรการ/บุคคล (สรรหา,พัฒนาและธุรการทั่วไป)

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ประกาศรับสมัครพนักงาน
คัดแยกใบสมัครต่างๆออกเป็นหมวดหมู่ตามสถานะของใบสมัคร + จัดทำทะเบียนคุมใบสมัครพนักงาน
การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์ ให้ผู้สัมภาษณ์ทดสอบความสามารถ
สัมภาษณ์พนักงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของผู้สมัครและจัดทำทะเบียนบันทึกการสัมภาษณ์ (ให้ผู้สัมภาษณ์เซ็นต์) พร้อมแจ้งผลสัมภาษณ์แก่ผู้สมัคร ตกลงเรื่องค่าจ้างและนัดวันเริ่มทำงาน
ทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
อัพเดตประวัติพนักงาน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมประวัติพนักงาน(คนไทย)
จัดทำตารางการผ่านโปรของพนักงานใหม่ ครบรอบ 60 วัน และ 119 วัน
เตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เช็คขาดลามาสายของพนักงานเตรียมบรรจุ
ส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 1 ปี แก่หัวหน้าแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำการประเมินผลการทำงานของพนักงาน + รายงานผลการประเมิน
จัดทำรายงานความต้องการการอบรมของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อ้างอิงจากแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก และผลการประเมินของพนักงานประจำปี เพื่อดูความจำเป็นในการอบรม
จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม บันทึกการฝึกอบรม สัญญาการฝึกอบรม จัดเก็บใบ certificate การอบรม เข้าแฟ้มประวัติพนักงาน

 
 

24 มกราคม 2561

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat